Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Milkman Stories

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Milkman Stories., kantoorhoudende te Jupiterkade 7, 2516 BS, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 73573566. 

Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 73573566.

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden; 

Overeenkomst c.q. deelname bevestigen: de overeenkomst tot dienstverlening; Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Milkman Stories opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden; 

Milkman Stories: opdrachtnemer, Milkman Stories C.V., kantoorhoudende te Jupiterkade 7, 2516 BS en gebruiker van deze algemene voorwaarden; 

Product: Media producties in de breedste zin van het woord en nader omschreven in en binnen de deelname-bevestiging of orderbevestiging.

Programma: een televisieprogramma waarin Opdrachtgever kan participeren. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Milkman Stories en de Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, o.a. bestaande uit alle aanbiedingen, bevestigingen, het Product, prijsopgaven, tarieven, technische voorschriften, de procedure, letters of intent en toezeggingen met betrekking tot de uitzending door Milkman Stories van televisieproducten als inscript items, billboarding, commercials en overige non-spot producten. 

2.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Milkman Stories en de Opdrachtgever.

3.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden door Milkman Stories uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Milkman Stories,voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

5.    Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Milkman Stories en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6.    Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Milkman Stories deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst. 

7.    Milkman Stories houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen vooraf kenbaar gemaakt worden waarbij de datum van ingang vermeld wordt. 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

1.    De overeenkomst tussen Milkman Stories en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg dan wel per telefoon heeft aanvaard, bevestigt (middels opdrachtbevestiging) Milkman Stories onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod alsmede de hieraan verbonden financiële verplichting.

2.    De opdrachtbevestiging wordt ondertekend retour verzonden door de opdrachtgever. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Milkman Stories verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Milkman Stories vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 3.    Indien de opdracht mondeling is verstrekt (bijvoorbeeld per telefoon), dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht tevens geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Milkman Stories op verzoek van Opdrachtgever met uitvoering van de Overeenkomst start.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

1.    Milkman Stories zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Milkman Stories kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

2.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Milkman Stories het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Milkman Stories aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Milkman Stories worden verstrekt. 

4.    Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. Ingeval van overmacht aan de zijde van Milkman Stories zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Er is nimmer sprake van een fataal termijn. 

5.    Milkman Stories is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Milkman Stories is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Milkman Stories kenbaar behoorde te zijn.

6.    Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen Opdrachtgever en Milkman Stories op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Milkman Stories zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Milkman Stories zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming. 

7.    Milkman Stories behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milkman Stories, de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan. 

Artikel 5 – Duur en uitvoeringstermijn 

1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2.    Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en / of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en /of materialen zijn verstrekt. 

3    .Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Milkman Stories derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 6 – Uitzending Programma’s 

1.    De reportage wordt uitgezonden in een tv programma. Milkman Stories geeft zo spoedig mogelijk aan wanneer het programma zal worden uitgezonden. Zodra bekend is op welke datum de uitzending van de reportage zal kunnen plaatsvinden, wordt dit tevens kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever. 

2.    Indien de uitzending van een televisiecommercial of programma als gevolg van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgesteld tijdstip – met inachtneming van een redelijke marge – plaatsvindt, zal Milkman Stories, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade, zich inspannen om de televisiereportage op een ander tijdstip te laten uitzenden. 

3.    Het (voorlopige) uitzendschema van het Programma geldt onder voorbehoud van wijzigingen, waaronder zenderwijzigingen. Mochten er wijzigingen in de programmering plaatsvinden, dan zal de Opdrachtgever hierover van door Milkman Stories op de hoogte worden gesteld.

4.    De creatieve invulling van het Programma zal worden vastgesteld door een door Milkman Stories aan te wijzen redactieteam. De eindredactie en eindverantwoordelijkheid van het Programma berust te allen tijde bij het programmamanagement van de zender waarop het Programma zal worden uitgezonden.

5.    Indien en voorzover in het Programma redactionele aandacht aan de producten of diensten van de Opdrachtgever mocht worden besteed, zal dit door de redactie uitsluitend op een neutrale en natuurlijke manier geschieden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.7.

6.    In geval de redactie gebruik wil maken van de deskundigheid van een medewerker van de Opdrachtgever, dan zal door middel van een ondertitel, de naam van de betreffende persoon worden vermeld en de functie die hij of zij bekleedt. De medewerker zal zich ten dienste van het Programma opstellen en slechts algemene informatie (zonder in de wijvorm) te spreken) mogen geven, zonder dat sprake is van promotie of aanprijzingen ten aanzien van de producten en/of diensten van de opdrachtgever.

7.    De uitzendingen van het Programma zullen uitsluitend worden uitgevoerd conform de in de geldende wet- en regelgeving op het gebied van reclame en sponsoring. Deze normen houden onder meer in dat tijdens de uitzendingen van het Programma geen producten en/of merken van de Opdrachtgever of eventuele andere opdrachtgevers mogen worden aangeprezen, noch op een, gezien de aard en de context van het Programma, overdreven of overdadige wijze worden genoemd en/of getoond.

8.    De intellectuele eigendomsrechten op het (format en de titel van het) Programma en de website komen bij zender/ Milkman Stories te berusten. Eventuele inkomsten uit exploitatie van het (format en de titel van het) Programma en de website komen toe aan zender/ Milkman Stories. 

9.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om het beeldmateriaal voor commerciële en/of andere doeleinden te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Milkman Stories. 

Artikel 7 – Opnamedatum 

1.    De opnamedatum wordt door partijen gezamenlijk overeengekomen. 

2.    Indien de opnamedatum door (toedoen van derden) verzet dient te worden, zal Milkman Stories de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen en gezamenlijk zullen partijen een nieuwe opname datum overeenkomen. Milkman Stories is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen. 

3.    Indien de Opdrachtgever de opnamedatum wenst te verzetten, dient zij dit tijdig kenbaar te maken, uiterlijk 4 weken voor de geplande opnamedatum. Eventueel kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Tarieven 

1.    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. 

2.     Indien er geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd berekend volgens de geldende uurtarieven van Milkman Stories. 

3.    De door Milkman Stories opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de opdracht geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de kosten derden, loonsommen en inkoopprijzen. 

4.    Milkman Stories mag de overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat dat het niet redelijk is om te verwachten dat Milkman Stories het overeengekomen werk tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs verricht. Deze bevoegdheid geldt ook indien kostprijsfactoren een verhoging ondergaan.

5.    Milkman Stories is gerechtigd om de prijs te verhogen. Deze prijswijziging zal tijdig kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtgever. 

6.     Milkman Stories is gerechtigd meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Indien mogelijk zullen de kosten van meerwerk vooraf kenbaar gemaakt worden. 

7.    Indien Milkman Stories bij eventuele nabestellingen, onderdelen, al dan niet opnieuw, moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Ook het kopen van ruwe materialen als zijnde geschoten beelden blijven eigendom van Opdrachtnemer. 

Artikel 9 – Betalingen 

1.     Betaling van de door Milkman Stories verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

2.    Facturatie kan ook geschieden bij deelbetalingen. Alle facturen dienen 7 dagen voor de uitzenddatum van de eerste uitzending betaald zijn door Opdrachtgever. 

3.     Milkman Stories is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of kosten.

4.     Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, treedt hij in verzuim. Milkman Stories zal een aanmaning verzonden met een laatste termijn. Na verstrijking van dit laatste termijn zijn de buitengerechtelijke incassokosten alsmede de contractuele dan wel wettelijke handelsrente vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan,verschuldigd. 

5.     Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee Opdrachtgevers zijn zij voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

6.     De Opdrachtgever is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De Opdrachtgever mag het door hem te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde zaken opschorten.

7.     Milkman Stories is gerechtigd indien de Opdrachtgever in gebreke is 2% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeeltevan een maand voor een volle wordt gerekend, indien de wettelijke (handels)rente hoger is, wordt dezein rekening gebracht. 

8.     Indien een incassobureau wordt ingeschakeld, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde Opdrachtgever onverminderd eventuele proceskosten, terzake van de kosten veroorzaakt doordat zijn in gebreke is, direct een som van 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 50,-, verschuldigd zal zijn, dan wel de werkelijke incassokosten,. 

9.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Milkman Stories op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Mediabureau

1.    Milkman Stories aanvaardt de bemiddeling van een mediabureau, hierna te noemen het Bureau, voor het tot stand komen van Overeenkomsten, indien het Bureau optreedt in naam en voor rekening van de Opdrachtgever. Op verzoek van Milkman Stories dient het Bureau op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling door Milkman Stories, haar last aan te tonen. 

2.    Doordat het Bureau bemiddelt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het Bureau en de Opdrachtgever. 

3.    Indien u voor zover de Opdrachtgever de last of volmacht aan het Bureau tot het aangaan van de Overeenkomst ontkent of het Bureau om enige andere reden niet bevoegd was om de Overeenkomst namens de Opdrachtgever aan te gaan, wordt het Bureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld. 

4.    Indien dankzij tussenkomst van het Bureau een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Milkman Stories tot stand komt, kan Milkman Stories aan het Bureau een bureau commissie toekennen van maximaal acht procent over het totale bedrag dat Opdrachtgever besteed aan de totale campagne. De door Milkman Stories toe te kennen commissie wordt gelijktijdig met de tarieven bekend gemaakt. Indien, en voor zover Milkman Stories besluit tot het toekennen van een commissie, zal deze slechts verschuldigd zijn indien en voor zover de Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan al haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie 

Milkman Stories zal de redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen zodat de door Opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

1.    Hoewel bij de dienstverlening door Milkman Stories uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen c.q. schade daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard. Indien Milkman Stories aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

2.    Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Milkman Stories, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Milkman Stories voor de schade aansprakelijk tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde declaratie gedeel-te. 

3.    Milkman Stories heeft te alle tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

4.    Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

5.    Milkman Stories is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van bedrijfsgegevens en / of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten. 

6.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van Milkman Stories. 

7.    De in dit artikel neergelegd aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Milkman Stories ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. 

8.    Milkman Stories is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Milkman Stories ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.

9.    Milkman Stories maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en / of producten van derden. Milkman Stories is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een derden, waarop Milkman Stories geen invloed kan uitoefenen. Noch voor fouten of onjuistheden die in de diensten en / of producten van derden aanwezig zijn. 

10.    Milkman Stories is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van door de Opdrachtgever of derden aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van grove opzet of roekeloosheid van een van de werknemers en/of freelancers ingehuurd door Milkman Stories. 

Artikel 13 – Vrijwaring

1.    De Opdrachtgever vrijwaart Milkman Stories, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

2.    Opdrachtgever vrijwaart Milkman Stories voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

3.    Opdrachtgever vrijwaart Milkman Stories voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Milkman Stories onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

4.    Opdrachtgever vrijwaart Milkman Stories voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechts-personen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Milkman Stories ten behoeve van de Opdrachtgever.

5.    Opdrachtgever vrijwaart Milkman Stories tevens voor aanspraken van derden waarbij Milkman Stories als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt. 

Artikel 14 – Wijzigingen

1.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2.    Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Milkman Stories zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Milkman Stories de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Milkman Stories daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5.    In afwijking van lid 3 zal Milkman Stories geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend. 

6.    Milkman Stories kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de Overeenkomst, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Milkman Stories.

Artikel 15 – Auteursrecht

1.    Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op Producten zoals o.a. film, scripts, programma’s, documentatie, websites, of andere materialen zoals ontwerpen, documenta-tie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Milkman Stories.

2.    Alle door Milkman Stories verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Milkman Stories worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.    Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. 

4.    Milkman Stories heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever; de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publicatie en promotie. 

Artikel 16 – Reclamering

1.    Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Milkman Stories te worden kenbaar gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Milkman Stories in staat is adequaat te reageren.

2.    In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Milkman Stories de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

3.    Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

Artikel 17 – Opzegging, annulering, ontbinding en opschortingsrechten

1.     De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

2.     Indien de Overeenkomst met een overeengekomen vaste prijs voorafgaand wordt geannuleerd door Opdrachtgever, kan Milkman Stories het overeengekomen bedrag crediteren met een maximum van 50% van het totaal overeengekomen bedrag. Tussentijds annuleren is onmogelijk. 

3.     Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Milkman Stories op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Milkman Stories de nakoming van de verplichtingen opschort, be-houdt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4. Milkman Stories behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5. Milkman Stories is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:a. opdrachtgever niet of maar gedeeltelijk de facturen voldaan heeft 7 dagen voor de eerste uitzenddatum. b. opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.c. na het sluiten van de Overeenkomst Milkman Stories ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.d. opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

6.     Indien Milkman Stories door toedoen van Opdrachtgever het item, de gehele campagne of gedeeltes van de overeengekomen campagne niet uitzendt, naleeft of anderszins, is Milkman Stories, gerechtigd de gereserveerde zendtijd aan derden ter beschikking te stellen. Indien en voor zover Milkman Stories voor deze zendtijd geen Overeenkomst met derden tot stand kan brengen, is zij gerechtigd de gereserveerde zendtijd bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 18 – Overmacht

1.    Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2.    Milkman Stories is niet gehouden aan haar verplichting uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door het gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Een voorbeeld van overmacht betreft de situatie waarbij door een derde het Programma niet wordt uitgezonden, danwel annulering door derden dan wel ziekte leidinggevend personeel van Milkman Stories. 

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door Milkman Stories geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, programmatuur, scripts enz., blijven te allen tijde eigendom van Milkman Stories, tenzij als uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever. 

2.    De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Milkman Stories onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.4.Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

Artikel 20 – Vervaltermijn

Vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Milkman Stories in verband met het verrichten van werkzaamheden door Milkman Stories, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 21 – Geschillen

1.    Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.    Eventuele geschillen zullen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, beslecht worden door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Milkman Stories zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin heeft Milkman Stories het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.